Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand regelement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Valk Exclusief Hotel Maastricht zicht het recht voor om u een bepaalde termijn te plaatsen op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie. Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Valk Exclusief Hotel Maastricht zicht het recht voor om u een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Inchecken is toegestaan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / wettelijk vertegenwoordiger. Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 of meer personen, dient door alle gasten een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien zulks wordt vastgesteld, zult u direct worden verplicht het hotel te verlaten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Valk Exclusief Hotel Maastricht is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Valk Exclusief Hotel Maastricht behoudt zich te allen tijde het recht uw kamer te betreden.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen in en rondom het hotel te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Hieronder verstaan wij het gebruik van soft- en harddrugs en het gebruik van lachgas. Bij constatering zullen wij overgaan tot uitzetting.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander in en rondom het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Tussen 22:00 en 07:00 uur vragen wij u de rust te bewaren.
 • Te roken in het gehele gebouw. Het roken van E-sigaretten is tevens niet toegestaan. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt in het gebouw zijn wij genoodzaakt € 150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van € 275,- aan u doorbelasten. In verband met uw en onze veiligheid (en die van andere gasten) is het bedekken/saboteren van onze brandmelders absoluut verboden. Indien wij dit constateren volgt een boete van €150,-.
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal. Ook het ontvangen van bezoek is niet toegestaan.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld te vertonen jegens personeel of andere gasten.
 • Bepaalde decoratie (zoals confetti) te gebruiken in de hotelkamers. Extra schoonmaakwerkzaamheden, technische mankementen en/of schade als gevolg hiervan zal worden doorberekend. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is.
 • Kaarsen, wierook etc. aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar.
 • Gasten te ontvangen op de kamer ten behoeve van sekswerk. Bij constatering of vermoeden hiervan, zullen wij overgaan tot uitzetting met aangifte bij de autoriteiten tot gevolg. Ook het opnemen van beeldmateriaal ten behoeve van online seksuele activiteiten is niet toegestaan.
 • Zonder toestemming foto- en/of videomateriaal op te nemen voor commerciële of social-media gerelateerde doeleinden. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend per mail, waarbij het opnemen pas is toegestaan wanneer hier schriftelijk akkoord op is gegeven door het hotel. In alle andere gevallen is dit niet toegestaan.
 • Gebruik te maken van fitness- en Wellness faciliteiten zonder een overnachting te hebben. Op overtreding van deze regel staat een boete van €150 per persoon, welke voldaan dient te worden bij de receptie. Bij weigering van betaling doen wij aangifte bij de politie.
 • Een kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft. Bij onderverhuur volgt onmiddellijke uitzetting.
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van "het niet naleven van ons huisreglement" of een sterk vermoeden hiervan. Van der Valk Exclusief Hotel Maastricht hanteert een Zero Tolerance Beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Exclusief Hotel Maastricht.